Get Adobe Flash player

De Regenboog is een Freinetschool met als kerntaak ‘het realiseren van goed onderwijs’ waarbij de ervaring van het kind centraal staat. In onze school leren we ‘al doende’. We vertrekken vanuit de talenten van de kinderen en trachten het maximum uit elk kind te halen. Spelenderwijs in samenwerking met andere kinderen en volwassenen vergaren de kinderen kennis en vaardigheden. De leerkrachten begeleiden dit proces rekening houdend met de vooropgestelde leerplandoelstellingen/eindtermen. Deze aanpak heeft zijn doeltreffendheid reeds bewezen. De schoolverlaters van De Regenboog doen het bijzonder goed in het secundair onderwijs.

Een vaak voorkomende misvatting is dat kinderen ‘zomaar’ hun zinnetje kunnen doen in een Freinetschool. Ook democratie moet georganiseerd worden. Daarom gaan we in De Regenboog samen met de kinderen afspraken maken. Doordat ze de zin ervan inzien, wordt het voor de kinderen gemakkelijker om zich daaraan te houden.

Onze Freinetschool is een school voor ‘alle’ kinderen. Ze is er niet voor een bepaald publiek van ouders en kinderen. De Regenboog is echter geen school voor buitengewoon onderwijs. Kinderen met ernstige leerproblemen – leerstoornissen zijn beter geholpen met de specifieke aanpak van het buitengewoon onderwijs.

Freinetonderwijs is steeds vernieuwend. In De Regenboog begint de dag met een praatronde, de kinderen wisselen ervaringen uit en vertellen wat hen bezighoudt. De planning van de activiteiten gebeurt in overleg met de leerkracht, zo ook voor praktische taken en verantwoordelijkheden. De leerinhouden worden enerzijds bepaald door methodisch gestructureerd materiaal waardoor er sprake is van een inhoudelijk doorgaande lijn. Anderzijds willen we voldoende ruimte houden om in te kunnen spelen op zaken die vanuit de belevingswereld van de kinderen komt. We willen dat kinderen steeds meer eigen verantwoordelijkheid dragen voor hun leerproces. Daartoe gebruiken we de ‘Freinettechnieken’. De oorspronkelijke Freinettechnieken zijn aangepast aan onze huidige maatschappij en zijn nog steeds onderhevig aan evolutie omdat goed onderwijs, onderwijs is dat past in onze huidige tijd.

Om de Freinetmethodiek in onze school te integreren gebruiken we volgende technieken:

DE PRAATRONDE

De praatronde is een belangrijke start van onze schooldag. Alle ervaringen, emoties, weetjes, … die kinderen opdoen buiten de klas komen zo de klas binnen. De kinderen praten met elkaar, luisteren naar elkaar, maken plannen, lezen teksten voor, tonen dingen aan elkaar, zijn verwonderd, … De praatronde is vaak de start van heel wat activiteiten : onderzoek, beeldend werk, teksten schrijven, …

VRIJE TEKST

Aan de hand van vrije teksten leren kinderen het belang van schriftelijke communicatie kennen. Ze krijgen de kans om verhalen, verslagen, ervaringen, gevoelens, … op te schrijven en hierbij te tekenen. Ze lezen de teksten voor aan elkaar, hangen ze op of maken er zelfs een krant of boekje van.  Ze leren dat je met geschreven taal dingen kunt vastleggen.

Aan de hand van deze vrije teksten wordt er ook dieper ingegaan op hoe een tekst in elkaar zit, hoe je een tekst spannender, grappiger of … kunt maken, hoe zinsbouw in elkaar zit, hoe je bepaalde woorden schrijft, … Kortom ze leren taal aan de hand van hun eigen taal, hun eigen teksten.

????????????????????????????????????

 

VRIJE EXPRESSIE

Kinderen krijgen de kans om vrij te tekenen, vrij te knutselen (al dan niet aan de hand van stappenplannetjes), ze kunnen een dans of toneelvoorstelling in elkaar steken, … Kinderen kunnen zich hierdoor creatief uiten.

 

ATELIERS

We richten regelmatig ateliers in. Zowel ouders als leerkrachten bieden een gamma aan activiteiten aan. Dit kan gaan van muzische activiteiten, sport en spel tot natuurexploratie. We zorgen ervoor dat er een ruim aanbod is waar alle kinderen kunnen grasduinen in activiteiten die dicht bij hun talenten ligt, maar ook voor alle begeleiders om hun talenten te tonen!

FORUM

Een aantal keren per schooljaar organiseren we een forum. We nodigen alle ouders, grootouders, nonkels, tantes, vrienden, … uit om te komen kijken naar wat de kinderen op het podium te bieden hebben. De kinderen laten zien waar ze in de klas mee bezig zijn, waar ze trots op zijn. Samen met de groep wordt iets in elkaar gestoken en iedereen krijgt hierin zijn rol. Ook voor kinderen die niet graag op een podium staan, voorzien we een taak (bijvoorbeeld materiaalmeester, decorbouwer, …) .

 

Kinderen leren veel door te doen, door te ervaren, door het zelf uit te zoeken, kortom door actief te leren.

ONDERZOEK

Kinderen zijn van nature heel leergierig. Zij stellen zichzelf de hele tijd door vragen. Deze leergierigheid zetten we in om zaken te onderzoeken. Leren vanuit intrinsieke motivatie! Zo ontstaan er vanuit de praatronde onderzoekjes. Deze kunnen in kleine groepjes uitgevoerd worden, maar er kan ook een klasonderzoek uit groeien. De kinderen gaan op zoek naar antwoorden en stellen, hun onderzoek, voor aan de rest van de groep. Na de voorstelling leggen ze de belangrijkste zaken vast op papier. Zo onthouden ze het beter.

DE BOOMGAARD

Op het terrein van onze school ligt een boomgaard. Regelmatig maken de kinderen tijd om een bezoekje aan de boomgaard te brengen. Wat gebeurt er in de boomgaard? Wat verandert er bij het wisselen van de seizoenen? Welke bomen staan er? Wat groeit er aan de bomen?  Wie woont daar?  Wat komen we onderweg tegen?

UITSTAPPEN

In de mate van het mogelijke trekken onze kinderen er op uit. In de buurt of wat verder weg gaan ze dingen bezoeken en onderzoeken. Om zo van het echte leven te proeven!

Onze school is een gemeenschap op zich. Het is belangrijk dat kinderen goed kunnen samenwerken en dat ze dit ook leren. Samenwerken gaat niet altijd vanzelf, stap voor stap leren kinderen om dit op een gelijkwaardige manier te doen.

Kinderen leren ook dat hun mening telt en dat ze hun zegje mogen doen. Hiervoor bouwen we de klasraad en de kinderraad structureel in onze planning in : samen afspraken maken, hiervoor verantwoordelijkheid nemen, ideeën opperen, aangeven wat minder goed gaat, …

Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk dat ouders zich goed voelen op onze school, dat ook zij zich thuis voelen in De Regenboog.

KLASRAAD

Elke week is er in de klas een klasraad. Kinderen gaan samen zitten en bespreken hun klaswerking met elkaar. Dit is een echte klasvergadering. Zijn er donderwolken (problemen) geweest, waren er zonnetjes (complimenten), lampjes (ideeën) of misschien vragen? Kinderen maken en evalueren samen afspraken.

KINDERRAAD

Regelmatig komt de kinderraad samen. Twee afgevaardigden van elke groep komen samen om over het schoolleven te vergaderen. Waar het in de klasraad over de klas gaat, gaat het in de kinderraad over de hele school.

COÖPERATIEF WERKEN

Leren samenwerken is niet altijd gemakkelijk. Daarom werken we hier structureel aan. Door verschillende coöperatieve werkvormen toe te passen leren kinderen om leiding te nemen, om te luisteren naar elkaar, om rekening te houden met ieders mening, om verantwoordelijkheid te nemen, …

OUDERBETROKKENHEID

Ouders zijn welkom in onze school. Ouders kunnen de kinderen ’s morgens tot op de speelplaats brengen, mee wachten tot het belt en het mee naar de klas begeleiden om jas en boekentas weg te zetten en nog een lekkere knuffel te geven in de praatronde.

’s Avonds kunnen ze aan de klasdeur hun kind opwachten. Zo hebben ze een direct contact met de klasleerkracht en kunnen ze de juf of meester aanspreken als er iets is, ook de leerkracht zal de ouders snel aanspreken als dit nodig is. Ouders kunnen zich engageren om een atelier mee te begeleiden of om mee op uitstap te gaan. Ouders kunnen hun talenten inzetten bij bepaalde onderzoekjes, iets komen doen of vertellen in de klas. Daarnaast is er ook een ouderwerking.

Geen twee kinderen zijn hetzelfde. Elk individueel kind heeft specifieke mogelijkheden en behoeftes. Daarom kunnen we niet van de kinderen verwachten dat ze altijd met hetzelfde als de hele groep bezig zijn : niet alle kinderen hebben evenveel tijd nodig om een bepaalde taak af te maken (meer of minder tijd), niet alle kinderen hebben evenveel oefening nodig (meer of minder oefeningen, meer herhaling, uitbreiding), niet alle kinderen hebben dezelfde interesses (stille werktijd, vrije werktijd, onderzoek). Wij zijn natuurlijk geen individueel onderwijs, maar we proberen kinderen een bepaalde mate van zelfstandigheid aan te leren. De oudste kinderen hanteren hun planningen al helemaal zelfstandig zodat zij zelf verantwoordelijkheid leren nemen over hun leren.

PLANNINGSMATERIALEN ( materialen om zelfstandig werken te bevorderen )

PLANNINGSBORD

In elke klas is er een planningsbord. Hier worden de activiteiten en zo ook hun tijdsplan aangeduid. Zo weten kinderen wat ze die dag gaan doen. Zo kunnen zijn ook beter inschatten hoeveel tijd ze voor wat kunnen gebruiken.

Bij de jongsten wordt er nog veel samen gepland en wordt het planningsbord redelijk concreet ingevuld. Bij de oudere kinderen worden er al meer soorten werktijd aangeduid.

INDIVIDUELE PLANNING

Vanaf het derde leerjaar maken de kinderen gebruik van individuele planningen. Ze bekijken voor zichzelf wat ze die dag gaan doen, wat haalbaar is, wat leuk is, wat moet, … Voor de kinderen die het er nog moeilijk mee hebben, staat de leerkracht natuurlijk paraat.

Werken met planningsinstrumenten heeft als voordeel dat kinderen oefenstof op maat kunnen krijgen. Sommige kinderen moeten nog herhalingsoefeningen maken, terwijl andere aan verrijkings- of verdiepingsstof zitten, of nog een heel ander leerstofonderdeel aan het inoefenen zijn.

AGENDA

De kinderen van de lagere school hebben een agenda. Deze heeft zowel een weekoverzicht als een maandoverzicht.

De agenda heeft tot doel dat kinderen en ouders weten wanneer er welke activiteiten gepland zijn. De leerkracht voorziet deze al op de maandplanning. Het weekoverzicht wordt gebruikt om lessen en taken te plannen. Kinderen leren zo hun taken en lessen te plannen rekening houdend met hun vrijetijdsbestedingen. De agenda kan ook als communicatiemiddel tussen ouders en leerkracht gebruikt worden.

WERKTIJDEN ( structuren waarbinnen kinderen zelf keuzes kunnen maken )

STILLE WERKTIJD

De term zegt het al zelf, stille werktijd is werktijd die in stilte moet gebeuren. Aan de hand van hun planning (individuele planning of planningsbord) weten kinderen wat ze moeten doen, meestal gaat dit vooral over wiskunde en taal.  Als dit klaar is, is er nog een aanbod aan activiteiten waaruit zij kunnen kiezen. Dit aanbod wordt gedeeltelijk door de leerkracht aangereikt, maar ook de kinderen hebben hier inspraak in. Er kunnen activiteiten vanuit de praatronde opgenomen worden in de stille werktijd, als het maar stil kan.

VRIJE WERKTIJD

Dit gaat meestal door in de namiddag. Vrije werktijd is zeker en vast geen vrije tijd. Het is tijd waarin zij vrij kunnen kiezen aan wat zij werken, maar ze moeten wel werken.

De vrije werktijd bestaat uit drie verschillende soorten activiteiten. Zo is er het onderzoek (zie hieronder), aanbod door de leerkracht (dit is vergelijkbaar met wat ze in andere scholen hoekenwerk noemen) en activiteiten vanuit de praatronde, dus activiteiten die kinderen zelf aanbrengen.

Print Friendly