Veelgestelde vragen

Zijn de kinderen klaar voor het middelbaar?
Onderzoek heeft uitgewezen dat er eenzelfde spreiding in het beheersen van feitenkennis optreedt bij kinderen die uit het Freinetonderwijs komen in vergelijking met andere kinderen. Aangezien de kinderen geleerd hebben om hun werk zelfstandig in te delen via planning, kunnen zij daardoor vrij gemakkelijk extra stof tot zich nemen. De kinderen hebben ook geleerd, niet alles wat de leerkracht vertelt of in boeken staat, klakkeloos aan te nemen. Ze zijn gewend in zo’n geval door te vragen over het wat en waarom of zelf dingen op te zoeken. De kinderen vertonen in het secundair onderwijs duidelijk een betere werk- en studiehouding en zijn vooral sterk in het probleemoplossend denken.

Moeten kinderen in een Freinetschool minder kennen?
Ook Freinetscholen hebben een resultaatsverplichting. Daarvoor moet er een leerplan gevolgd worden dat door de overheid wordt opgelegd. Op het einde van de lagere school moeten de kinderen kennis en de vaardigheden bereiken die in het leerplan worden voorgeschreven. Dit zijn de eindtermen, opgesteld door de inrichtende macht. Dat gebeurt in De Regenboog ook. Alleen de manier waarop is anders: niet vertrekkende vanuit voorgeprogrammeerd handboekenonderwijs, maar wel door de dagelijkse ervaring en interessewereld van de kinderen als uitgangspunt te nemen om dat dan te gaan koppelen aan het leerplan en waar nodig aan te vullen.

Zijn Freinetscholen duurder dan gewone scholen?
Freinetscholen mogen niet duurder zijn dan andere scholen. Door de strenge wetgeving op de maximumfactuur moeten alle scholen zich aan dezelfde financiële voorwaarden houden. Toch proberen we zoveel mogelijk te vertrekken vanuit de belevingswereld van de kinderen en de dagelijkse realiteit. Dat betekent dat we regelmatig uitstappen doen om buiten de school dingen te gaan ontdekken. De school en het ouderteam doen acties om zoveel mogelijk financiële bijdragen te kunnen leveren, zodat de uitstappen in prijs zakken.

Krijgen leerkrachten van De Regenboog een speciale opleiding?
Onze leerkrachten hebben een gewone opleiding voor kleuteronderwijzer(es) of onderwijzer(es) gevolgd. Eens werkzaam in de Regenboog volgen zij een speciale cursus methodeonderwijs en wordt er intern op zeer regelmatige basis overlegd via pedagogische vergaderingen. Verder zijn er ook samenwerkingsverbanden met andere Freinetscholen, er is de Freinetbeweging en we worden ook begeleid door een pedagogisch begeleidingsteam voor methodescholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

Zijn Freinetscholen beter dan gewone basisscholen?
Er zijn vele gewone basisscholen die prachtig werk leveren en zeer leerlinggericht werken. We willen dan ook niet stellen dat Freinetscholen überhaupt betere scholen zijn. Alles hangt immers af van de interne samenwerking van het schoolteam met alle participanten van de school. Elke school tracht de beste school te zijn. De Regenboog probeert dat te zijn op basis van de consequente toepassing van de Freinetpedagogie. Het laatste doorlichtingsverslag van onze school ( schooljaar 2018-2019 ) is beschikbaar. 

Is de manier van werken haalbaar voor de leerkrachten?
Omdat er veel minder klassikaal wordt gewerkt, wordt er veel organisatietalent en creativiteit van de leerkrachten gevraagd om in te spelen op de ervarings- en belevingswereld van de kinderen. Het idealisme, de wil tot meerwerk buiten de lesuren in de vorm van overleg en voorbereiding, de wil tot verregaande samenwerking met ouders, het voortdurend opnieuw op zoek gaan : het is niet voor elke leerkracht haalbaar. Een open geest van elke startende leerkracht en een doorgedreven opleiding en begeleiding op basis van samenwerking en evaluatie is dan ook nodig. Jonge en/of nieuwe freinetleerkrachten krijgen ook de tijd om zich om te vormen. Het engagement van een freinetleerkracht gaat veel verder dan de eigen klas.

Is een Freinetschool elitair?
Een Freinetschool is geen elitaire school voor alleen maar mensen die hun kind graag naar een “aparte” school laten gaan.  De Regenboog is wel een school voor kinderen uit alle lagen van de bevolking en voor alle gezindten. Wij kijken graag mee of ons Freinetonderwijs de juiste onderwijsvorm is voor een kind. 

Wat met ‘structuur’ in een Freinetschool?
In een Freinetschool krijg je niet de vrijheid om zo maar te doen waar je zin in hebt. Je krijgt wel de vrijheid om bewust voor dingen te kiezen, de vrijheid om mee te participeren, de vrijheid om op een gefundeerde manier je mening te uiten. De kinderen kunnen via planning wel kiezen wat ze eerst willen doen, maar hun werk moet wel klaar zijn tegen een afgesproken datum. Dus het is een gestructureerde vrijheid.

Hoe gaat een Freinetschool om met straffen?
Ook in De Regenboog zijn orde en discipline belangrijk. De afspraken hierrond worden echter samen met de kinderen gemaakt. Dat maakt een wereld van verschil waardoor er sowieso minder conflictsituaties ontstaan. Kinderen zijn ook maar mensen en maken ook af en toe ruzie of hebben een meningsverschil. Van kleins af leren we de kinderen om problemen en conflicten op te lossen op basis van wederzijdse dialoog en niet door de wetten van de fysiek sterkere of andere manipulatieve (pest)technieken. Dit doen we vooral in groepsverband. Uit dialoog kan eventueel een consequentie of een straf ontstaan die tot doel heeft, wat scheefgegroeid is goed te maken of te voorkomen dat bepaalde dingen nog gebeuren. Dergelijke consequenties gaan echter steeds gepaard in dialoog met het kind. Wij tolereren pesten, verbaal en fysiek geweld niet op onze school, daarvoor zullen steeds maatregelen genomen worden. 

Zijn kinderen niet té mondig in een Freinetschool?
Kinderen mogen hun mening kwijt in verschillende participatie- en expressiekanalen. (praatronde, klasraad, kinderraad, vrije teksten, …) Basis van de communicatie is echter democratie en verantwoordelijkheid. We kunnen wel mondig zijn, maar kunnen ons ook schikken bij democratisch genomen beslissingen. We kunnen wel mondig zijn maar leren dit te doen vanuit een probleemoplossende houding.